Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Επιδότηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τρισδιάστατης Εκτύπωσης

                  

 

Η Οptisoft σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ – Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, τη ΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και τη ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών, υπέβαλε πρόταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ύψους 600.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 80%.

Το αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή εξαρτημάτων με στοχευμένες βελτιωμένες ιδιότητες σε βιομηχανική κλίμακα με προσθετική μέθοδο παρασκευής (additive manufacturing), χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

Ο σκοπός του έργου είναι ο προσδιορισμός, η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός των κατάλληλων σύνθετων πολυμερικών υλικών που θα προσδίδουν τις επιθυμητές ιδιότητες σε συνδυασμό με τον βιομηχανικό σχεδιασμό και τη δοκιμαστική παραγωγή μίας σειράς εξαρτημάτων, π.χ. γρανάζια, πτερωτές, καπάκια, κατά βάση από πολυμερή και από συνδυασμό σύνθετων υλικών (πολυμερή και ανόργανα).

Η Προσθετική Μέθοδος Παρασκευής (ΠΜΠ) θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον εντελώς τον τρόπο σχεδιασμού, παραγωγής, διανομής, πώλησης και συντήρησης βιομηχανικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των ανταλλακτικών.Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η Προσθετική Μέθοδος Παρασκευής (ΠΜΠ) θα δημιουργήσει μέχρι το 2020 μία παγκόσμια αγορά της τάξης των €11 δις.

Στον τομέα των ανταλλακτικών, περίπου το 85% των προμηθευτών ανταλλακτικών στην Γερμανία θα εισάγει τη χρήση ΠΜΠ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει πλέον και στην Ελλάδα δραστηριότητα σχετική με την κατασκευή εξαρτημάτων μέσω ΠΜΠ για τους βιομηχανικούς κλάδους των τροφίμων και της φαρμακοβιομηχανίας που διαθέτουν θετικές προοπτικές για το μέλλον, με χρήση σύνθετων πολυμερικών υλικών.

Η προσέγγιση αυτή γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με την υποστήριξη δύο εξεχόντων ερευνητικών ιδρυμάτων, δίνοντας και τη δυνατότητα της πιθανής παραγωγής προϊόντων διττής χρήσης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

  1. Η ανάπτυξη και κατανόηση των χαρακτηριστικών σύνθετων πολυμερών υλικών, με ιδιότητες οι οποίες θα μπορούν να δώσουν μέσω Προσθετικής Μεθόδου Παρασκευής (ΠΜΠ) προϊόντα βιομηχανικής χρήσης.
  2. Η ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών προς χρήση στους βιομηχανικούς κλάδους τροφίμων και φαρμάκων και
  3. Η ανάπτυξη προϊόντων τα οποία θα υπακούουν σε διεθνή πρότυπα, θα υπόκεινται σε απαραίτητους ελέγχους ποιότητας, θα είναι διεθνώς ανταγωνιστικά και θα δύνανται να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν με περιβαλλοντικώς αποδεκτούς τρόπους για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες που μας τίμησαν με την συνεργασία τους.
Ευχαριστούμε όλους τους πελάτες μας, που για 30 συνεχή χρόνια μας στηρίζουν.
Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας, που μας στηρίζουν και μοιράζονται τα οράματά μας.
Είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας και ήδη έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Ντάβος Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής


Ελ.Βενιζέλου 182, 175 63 Π.Φάληρο
Τηλ: 210 93 74 470-2
Fax: 210 93 74 172
Mob: 6944 263 869
Email:[email protected]
Web:www.optisoft.gr

Συνεργάτες

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελείται από τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα και μονάδες:
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), με αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ), που δραστηριοποιείται στην διεπιφάνεια Βιολογίας και Χημείας μέσα από σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αιχμής για την υγεία, την ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτών και τη βιοτεχνολογία.
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ), που προωθεί επιλεγμένα πεδία έρευνας στην πειραματική και υπολογιστική/θεωρητική χημεία και φυσική, με έμφαση σε προηγμένα υλικά και διατάξεις με κατάλληλη λειτουργικότητα για τεχνολογικές εφαρμογές. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ), που αποτελεί υποδομή εθνικής εμβέλειας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από το 1980. Έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας.
ΕΙΕ: http://www.eie.gr ΙΘΦΧ: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/index-gr.html

    
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών

Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών (ΤΕΜΝΥ), συσταθείς με το ΠΔ 61/2010, ΦΕΚ Α 99(30.6.2010), αποτελεί την ερευνητική μονάδα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) στο παρόν έργο. Ο ΤΕΜΝΥ και τα Εργαστήριά του αποσκοπούν στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ν. Δοκίμους και παράλληλα στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και ερευνητικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και απασχολούν κυρίως το Πολεμικό Ναυτικό και την ελληνική αμυντική και ναυτική βιομηχανία. Τα 3 θεσμοθετημένα Εργαστήρια του ΤΕΜΝΥ α) Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΕΜ), β) Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ) και Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΚΛ) συντονίζουν και υλοποιούν την εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων σε θέματα Υλικών (ναυτικού κυρίως περιβάλλοντος) στις ακόλουθες περιοχές: Εφαρμοσμένη Μηχανική και αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών, Επιστήμη & Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών (κυρίως μέταλλα αλλά και αμέταλλα, σύνθετα κεραμικά και πολυμερή υλικά), Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Θραυστομηχανική, Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών και αλληλεπίδραση με τα υλικά και το περιβάλλον. Πέραν των ανωτέρω βασικών κατευθύνσεων, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα επεκτείνονται και σε διαθεματικούς κλάδους που σχετίζονται με τις παραπάνω περιοχές και επιβάλλονται από τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, όπως: δομικά και λειτουργικά υλικά, πόροι και ενέργεια, υλικά και περιβάλλον, ποιότητα, συντήρηση, εξοικονόμηση, τυποποίηση. Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών της ΣΝΔ διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 (No.: 0116386062807) για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: «Εκπόνηση μελετών έρευνας, ανάπτυξης και δικανικής μηχανικής σε ναυτικά υλικά και συστήματα» και «Μελέτη και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη χρήση καυσίμων, βιοκαυσίμων και λιπαντικών στη λειτουργία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των ναυτικών και μηχανολογικών μέσων». Στο συγκεκριμένο έργο, ένα ακόμα Εργστήριο από το ΑΣΕΙ ΣΣΕ, Το Εργαστήριο Μηχανικής, συνεργάζεται παρέχοντας τεχνογνωσία στα θέματα προηγμένων μεθόδων αριθμητικής προσομοίωσης δομικών εξαρτημάτων οπλικών συστημάτων με πεπερασμένα στοιχεία (FEM) αλλά και νέων τρισδιάστατων μεθόδων σχεδίασης & παραγωγής (CAD-3D printing). Το εργαστήριο ήδη έχει επιτυχώς σχεδιάσει εκτυπώσει drone με FDM (fused deposition modeling) εκτυπωτή, με πρώτη ύλη πολυεστέρα με 20%κ.β. κοντές ίνες άνθρακα. Το εργαστήριο προσφέρει διδακτικά στη ΣΣΕ τα μαθήματα της Μηχανικής του Απαραμόρφωτου και Παραμορφώσιμου Στερεού, της Ροής εξειδίκευσης σε Μηχανική και Βλητική, καθώς και εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σε προ- και μετά πτυχιακό επίπεδο.
Και η ΣΝΔ και η ΣΣΕ εκπροσωπούνται διά νόμου από την ΓΣΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ η οποία υποστηρίζει και τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΕΘΑ, με ευθύνη τη διαχείριση όλων των έργνω έρευνας και ανάπτυξης κάθε υπηρεσίας και οργανισμού που υπάγεται στο ΥΕΘΑ.
www.hna.gr, www.dideap.mil.gr

Η ΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε παράγει, συναρμολογεί και εγκαθιστά ειδικές κατασκευές ασφαλείας .Διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα κατεργασίας κρυστάλλων 4630 τμ, κατάλληλη εξοπλισμένη να αναλάβει οποιοδήποτε έργο στην Ελλάδα και εξωτερικό. www.andromedabt.gr

Print
Συγγραφέας: Ντάβος Γεώργιος
0 Σχόλια

Γράψτε ένα σχόλιο

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Δώστε τον κωδικό που που φαίνεται πιο πάνω, στο παρακάτω κουτί
Υποβολή

Name:
Email:
Subject:
Message:
x