Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρήσεων

1. Ενημέρωση – Πληροφόρηση για Δυνατότητες Χρηματοδότησης

Παροχή πληροφοριών για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχείρησης από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθούν

2. Συλλογή Στοιχείων για Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης

Συλλογή γενικών, τεχνικών & οικονομικών στοιχείων που είναι απαραίτητα στην κατάρτιση Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

3. Αξιολόγηση Στοιχείων

Αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων προκειμένου να διαγνωσθεί αν η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για ένταξη σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

4.Συμπλήρωση Επενδυτικού Φακέλου

Συμπλήρωση με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση όλων των απαραίτητων καταστάσεων και πινάκων που απαιτούνται για την κατάθεση του Φακέλου.

5. Κατάθεση Επενδυτικού Φακέλου

Κατάθεση του Φακέλου και συμπλήρωσή του με τυχόν πρόσθετα στοιχεία, που θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία

6. Παρακολούθηση Πορείας Αξιολόγησης Έργου

Μετά την κατάθεση του Φακέλου και κατά τη διάρκεια αξιολόγησής του, υπάρχει στενή συνεργασία με το Φορέα Αξιολόγησης προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις ή να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις ώστε η επιχείρηση να λάβει υψηλή βαθμολογία και να καταστεί επιλέξιμη

7. Παρακολούθηση Πορείας Υλοποίησης Έργου

Καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, υπάρχει συνεχής επίβλεψη του έργου με παρεμβάσεις, προτροπές και συμβουλές ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο αλλά και οι πληρωμές των δαπανών να πραγματοποιούνται με τρόπο που να είναι σύμφωνος με ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην είσπραξη της επιδότησης.

8.Υποβολή Τεχνικών Δελτίων & Αιτήσεων Επιδοτούμενων Έργων

Όσο διαρκεί η υλοποίηση είναι αναγκαία η υποβολή, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερωτικών εκθέσεων που παρουσιάζουν το βαθμό υλοποίησης καθώς και υποβολή διαφόρων αιτημάτων

9. Εκπόνηση Χρηματοοικονομικών  Μελετών & Αναλύσεων

Συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων και επεξεργασία αυτών προκειμένου να καταρτισθούν Χρηματοοικονομικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας της επένδυσης και λοιπές Οικονομικές Αναλύσεις.

10.Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Πληροφορικής – Νέων Τεχνολογιών

Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη σε πλήθος θεμάτων και δράσεων σχετικά με έργα που συνδέονται με την Πληροφορική και το Διαδίκτυο.